Mieszkanie

Polityka mieszkaniowa

0

Polityką mieszkaniową nazywamy zbiór działań podejmowanych przez władze, związanych z rozwiązywaniem problemu mieszkaniowego. Jej nadrzędnym celem, jako części polityki społecznej, jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym polepszenie warunków bytowych ogółu społeczeństwa. Ze względu na złożony charakter problemu mieszkaniowego, który jest związany z aspektami przestrzennymi, ekonomicznymi i finansowymi, społecznymi, medycznymi oraz psychologicznymi, polityka mieszkaniowa znacznie wykracza poza problem budowy domów.

Działania podejmowane w jej ramach wchodzą w zakres wielu innych polityk resortowych, m.in.: polityki przestrzennej, fiskalnej i ekonomicznej, społecznej, w związku z tym przy ocenie polityki mieszkaniowej dużo większe znaczenie, niż odrębny dokument, ma suma działań podejmowanych przez władze na wszystkich szczeblach. W Polsce po 1989 r. mieszkania są traktowane jak towar rynkowy, ale zgodnie z zapisami Konstytucji, prowadzona jest polityka mieszkaniowa, w której są wykorzystywane instrumenty polityki fiskalnej, podażowej, popytowej oraz czynszowej.

Polityka mieszkaniowa, która będzie zmierzała do realizowania celu nadrzędnego – polepszenia warunków bytowych − musi zakładać zarówno wzrost ilościowy, jak i jakościowy, w związku z czym konieczne jest równomierne realizowanie trzech priorytetów rozwojowych. Ilościowego rozwoju sektora mieszkaniowego. Jakościowego rozwoju sektora mieszkaniowego oraz zwiększenia dostępności do mieszkań.

Nierównomierna realizacja priorytetów prowadzi do zaburzenia równowagi w sektorze mieszkaniowym. Realizacja głównie priorytetu ilościowego to uprzemysłowienie procesu budownictwa i budowa wielkich osiedli mieszkaniowych. Nadrealizacja priorytetu jakościowego, poprzez stosowanie zbyt wielu wytycznych i normatywów jakościowych, to zahamowanie rozwoju sektora mieszkaniowego. Realizacja natomiast jedynie priorytetu dostępności to powojenny przymus kwaterunkowy. W krajach rozwiniętych, gdzie udało się zredukować głód mieszkaniowy, nacisk jest położony na kwestie jakości oraz dostępności mieszkań, jednak rozwój ilościowy nigdy nie zostaje pominięty.

Mieszkania socjalne

Previous article

Lewandowski może mieć konkurencje

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Mieszkanie